Bookmark and Share Add to Favorites
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราWeb Site Hit Counter
HTML Hit Counters
ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสระภาพ
และความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า จักเทิดทูล และรักษาไว้
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพเจ้า จักรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา
และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับ
ของทางราชการทหาร
เป็นอันขาด

กฎหมายน่ารู้

 

 
พ.ร.บ. เกี่ยวกับที่ดิน
0
0
0
0
0
0
กฏกระทรวง เกี่ยวกับที่ดิน
0
0
0
คำสั่ง เกี่ยวกับที่ดิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ระเบียบ เกี่ยวกับที่ดิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
อื่นๆ เกี่ยวกับที่ดิน
0
0
 
 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน